Методична робота

 

Обласний науково-методичний проект

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості пакету »

Обласний науково-методичний проект

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

 

Алгоритм роботи

педагогічного колективу СЗШ №83

над проблемною темою (науково-методичним проектом)

«Створення умов для самовдосконалення та самореалізації особистості,

її соціального становлення» (2015-2020рр.)

 

Мета:

-       визначення освітніх стратегій соціалізації особистості;

-       розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп;

-       удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

 

Завдання:

-       аналіз наукової літератури з проблеми визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі;

-       відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп;

-       створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження;

-       запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства;

-       розробка та впровадження моделі розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів;

-       підготовка педагогів до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи у школі;

-       розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

 

№ з/п

Термін

Зміст роботи

Форма

Відповідальні

Виконання

I.       ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП (2015-2016 навчальний рік)

1.       

Травень 2015

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи

Педагогічна рада

ЗД НВР, методрада

 

2.       

Серпень 2015

Обговорення та затвердження педагогічною радою запропонованої проблемної теми школи

Педагогічна рада

Директор

 

3.       

Вересень-жовтень 2015

Психолого-педагогічна діагностика навчально-виховного процесу в 1-5-х класах

Спостереження, анкетування, контрольні роботи

Шкільний психолог, вчителі

 

4.       

Листопад 2015

Травень 2016

Систематизація зауважень і побажань педагогів

Анкетування. узагальнення

Керівники МО

 

5.       

2015-2016н.р.

Підготовка списку рекомендованої літератури з питань обраної теми

 

Зав. бібліотекою

 

6.       

2015-2016н.р.

Підпорядкування індивідуальних проблемних тем загальношкільній проблемі

Самоосвіта

Керівники МО, вчителі

 

II.    ОСНОВНИЙ ЕТАП (2016-2019рр.)

7.       

2016-2017рр.

Оформлення довідково-інформаційного методичного стенду з визначеної проблеми

Оформлений стенд

Зав. методичним кабінетом

 

8.       

2016-2017рр.

Моніторингові дослідження навчально-виховної, педагогічної діяльності в початковій, основній, старшій школі

Спостереження, анкетування, спеціальні методики

ЗД НВР, ЗД ВР, вчителі

 

9.       

2016-2017рр.

Відвідування уроків та виховних заходів у 1-11-х класах з наступним аналізом

 

Адміністрація, керівники МО

 

10.   

2016-2017рр.

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику досвіду роботи вчителів школи

 

ЗД НВР, ЗД ВР, керівники МО, методрада

 

11.   

2016-2019рр.

Упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій

 

Вчителі

 

12.   

2016-2019рр.

Робота творчої групи над проблемною темою

 

ЗД НВР, керівник творчої групи

 

13.   

2017-2019рр.

Проведення педагогічних читань з визначеної проблеми

Педагогічні читання

ЗД НВР

 

14.   

2017-2019рр.

Організація наставництва, консультацій для молодих педагогів

 

ЗД НВР, керівники МК

 

15.   

2017-2019рр.

Організація проведення методичних семінарів, круглих столів з питань проблемної теми

 

ЗД НВР, методрада

 

16.   

2017-2019рр.

Забезпечення морального та матеріального стимулювання педагогів

Нагороди. заохочення

Адміністрація, профком

 

17.   

2017р.

Комплексне обговорення літератури, в якій висвітлюється визначена проблема

Виставка літератури

Керівники МК

 

18.   

2017-2019рр.

Складання картотеки методичної літератури

Картотека

Завідувач бібліотекою

 

19.   

2017-2019рр.

Розробка творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога

 

Керівники творчих груп, методрада

 

20.   

2017-2019рр.

Обговорення запропонованих рекомендацій, вироблення заходів щодо їх реалізації

Методичні об’єднання

Керівники МК, методрада

 

21.   

2017-2019рр. щорічно

Аналіз підсумків роботи педколективу над обраною проблемою за рік

Педагогічна рада

Директор, ЗД НВР, ЗД ВР, методрада

 

III. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП (2019-2020н.р.)

22.   

Протягом навчального року

Проведення освітнього моніторингу в школі

 

ЗД НВР, керівники МК

 

23.   

Протягом навчального року

Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій, створення банку педагогічних ідейщодо впровадження проблемної теми в навчально-виховний процес школи

Банк педагогічних ідей

ЗД НВР, ЗД ВР, керівники МК, методрада

 

24.   

Жовтень-березень

Творчі звіти педагогів за результатами роботи над індивідуальними проблемними темами

Звіти

Керівники МК, вчителі

 

25.   

Протягом навчального року

Оформлення підсумків роботи над проблемою у вигляді методичних порад, графіків. діаграм тощо

Підсумковий звіт

ЗД НВР, ЗД ВР, методрада

 

26.   

Квітень 2020р.

Підсумкова педагогічна рада з проблеми

Педагогічна рада

Директор, ЗД НВР, ЗД ВР, методрада

 

 

Перейти на головну сторінку

 

 

 

Науково-теоретична, дослідно-експериментальна, методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016н.р.

Довгостроковий науково-методичний проект з проблеми

Обласний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (2015-2020рр.)

Шкільний науково-методичний проект (науково-методична проблема школи):

«Створення умов для самовдосконалення та самореалізації особистості, її соціального становлення»

Мета проекту:

 • визначення освітніх стратегій соціалізації особистості;

 • розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп;

 • удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

Очікувані позитивні результати:

 • на рівні особистості фахівця – усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику;

 • на рівні особистості учня – активізація механізмів соціалізації та адаптації, формування позитивного образу-Я, залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учня.

І етап реалізації проекту (підготовчий: 2015-2016рр.)

Задачі:

 • конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу (визначення науково-методичної проблеми школи);

 • організація та планування роботи творчих груп;

 • створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів;

 • визначення основних показників для системного відстеження (зрізи діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень);

 • діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою школи;

 • організація роботи педагогічної ради та психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

 

 

ПЛАН ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

 

 

План роботи методичної ради на 2015/2016н.р.

 

1.     Організаційні заходи

1).  Поновлення інформаційних матеріалів у методичному кабінеті.

Вересень-жовтень, ЗДНВР Тарабанова І.В.

2).  Поповнення картотеки методичної літератури.

І семестр, ЗДНВР Тарабанова І.В.

 

2.     Робота над проблемними питаннями

1).  Поповнення картотеки літератури з інноваційних технологій.

І семестр, ЗДНВР Тарабанова І.В.

2).  Поповнення картотеки педагогічного досвіду (ПД) із виховної роботи (за напрямами).

І семестр, ЗДНВР Тарабанова І.В.

3).  Опрацювання літератури з проблемних питань МО.

Вересень-жовтень, члени МО

4).  Проведення співбесід з педагогами щодо роботи над науково-методичною проблемою.

Вересень, травень, адміністрація

5).  Підготовка до проведення засідань методичної ради.

Серпень, листопад, січень,березень, травень

Члени МР

 

3.     Робота з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду

1).  Вивчення педагогічного досвіду з проблемних питань.

Протягом року, ЗДНВР Тарабанова І.В.

2).  Ознайомлення вчителів із каталогом педагогічного досвіду освітян району.

Жовтень, ЗДНВР Тарабанова І.В.

3).  Проведення творчих звітів педагогічних працівників, які атестуються.

Лютий, методрада

 

4.     Управління навчально-виховним процесом

1).  Підготовка та проведення засідань методичної ради.

Серпень, листопад, січень,березень, травень

Члени МР

2).  Організація і проведення шкільних предметних олімпіад, участь у районних етапах олімпіад.

Протягом року, адміністрація

3).  Організація роботи шкільного наукового товариства.

Вересень, ЗДНВР Тарабанова І.В.

 

5.     Тематика засідань науково-методичної ради у 2015/2016н.р.

Вересень

1.     Організація методичної діяльності в школі, роботи над новою науково-методичною проблемою.

2.     Затвердження плану методичної ради на новий навчальний рік.

Голова методради

3.     Розгляд планів, предметних методичних об’єднань та МО класних керівників, їх затвердження.

Керівники МО

4.     Про аналіз результатів діагностики рівня професійної підготовки вчителів до роботи над єдиною науково-методичною проблемою. Про організацію роботи творчих груп.

ЗДНВР Тарабанова І.В.,

керівники творчих груп

5.     Узгодження технологічної карти внутришкільного диференційованого контролю діяльності педагогів та коригування методичної роботи з педагогами груп А, Б, В.

ЗДНВР Тарабанова І.В., Рожнова В.Ф.

6.     Про підготовку до конкурсів педагогічної майстерності «Сучасний урок», «Вчитель року», «Класний керівник року» (І етап: жовтень-грудень)

ЗДНВР Тарабанова І.В., ЗДВР Чорна Т.В., Рожнова В.Ф., вчителі-методисти, вчителі, які атестуються

Жовтень

1.     Підготовка до педради за темою «Створення гуманістичного середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

ЗДНВР Тарабанова І.В., ЗД ВР Чорна Т.В.,

Рожнова В.Ф., керівники МО

2.     Про підготовку до атестації, про вивчення та узагальнення досвіду вчителів, що атестуються у 2016 році.

Керівники МО, Рожнова В.Ф.

3.     Про роботу з обдарованими та здібними учнями (про рівень підготовки до олімпіад та конкурсів).

ЗДНВР Тарабанова І.В., ЗД ВР Чорна Т.В.,

керівники МО

4.     Про організацію проведення семінару-практикуму для вчителів англійської мови (слухачів КПК).

ЗДНВР Тарабанова І.В., Яворська Т.І.,

члени методради

5.     Ознайомлення вчителів, які атестуються, з типовим Положенням про атестацію та рекомендаціями до проведення творчого звіту.

ЗДНВР Тарабанова І.В., керівники ПМК

6.Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Зав. бібліотекою Головій В.В.,

психолог Сафронова М.І.

Грудень

1.     Підготовка до педради за темою «Оволодіння педагогічним колективом методиками збереження здоров’я для створення психологічного комфорту у НВП як умови ефективної соціалізації учнів».

ЗД НВР Тарабанова І.В., ЗДВР Чорна Т.В.,

керівники МО, творча група

2.     Аналіз результативності методичної роботи школи за І семестр.

Рожнова В.Ф.

3.     Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.

Керівники МО

4.     Про підсумки перевірки самоосвітньої діяльності вчителів з реалізації власної науково-методичної проблеми та стану курсової перепідготовки.

ЗДНВР Тарабанова І.В., Рожнова В.Ф.,

керівники МО

5.     Ознайомлення вчителів, які атестуються на вищу категорію та присвоєння педагогічного звання, з вимогами щодо оформлення матеріалів досвіду.

Рожнова В.Ф.

Лютий

1.     Ознайомлення з видами педагогічних інновацій в організації НВП, які творчо використовуються та розповсюджуються вчителями школи на рівні міста, області, країни (видавнича діяльність)

ЗДНВР Тарабанова І.В., Рожнова В.Ф.

2.     Про роботу вчителів з узагальнення власного досвіду та підготовку до виставки творчих надбань. Аналіз матеріалів на виставку інноваційних педагогічних технологій.

Вчителі, які атестуються, Рожнова В.Ф

3.     Аналіз самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Керівники МО

4.     Підготовка до педради за темою «Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з проблеми формування громадянської свідомості учнів».

Тарабанова І.В., Чорна Т.В.,

МО класних керівників, предметні МО

Квітень

1.     Підготовка до проведення науково-практичної конференції за підсумками роботи педагогічного колективу над проблемою школи у поточному навчальному році. Аналіз роботи над проблемними темами МО, індивідуальними методичними темами.

ЗДНВР Тарабанова І.В., ЗДВР Чорна Т.В.,

Рожнова В.Ф., керівники МО

2.     Узагальнення підсумків перевірки ведення документації предметних МО (підготовка до звіту про роботу МО).

Рожнова В.Ф., керівники МО

3.     Про роботу творчих груп зі створення методичних рекомендацій.

Керівники творчих груп

4.     Звіти наставників про роботу з молодими та малодосвідченими вчителями, про роботу школи молодого вчителя.

Травень

1.     Про підсумки методичної роботи за навчальний рік (підготовка матеріалів до наказу по школі). Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

ЗД НВР Тарабанова І.В., метод рада

2.     Підбиття підсумків курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів за навчальний рік. Підсумки методичної роботи молодих спеціалістів та їх наставників

ЗДНВР Тарабанова І.В.

3.     Про підготовку до серпневих нарад вчителів.

ЗДНВР Тарабанова І.В., ЗДВР Чорна Т.В.

4.     Про планування методичної роботи на наступний рік.

Керівники предметних МО,

МО класних керівників

5.     Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступники директора, психолог,

зав. бібліотекою Головій В.В.

6.     Підсумки моніторингу НВП за навчальний рік.

Керівники МО, ЗДНВР Тарабанова І.В.

 


1
2
3